Retningslinjer for DCK

Her vil du finne det meste av lover, reglement og forskrifter fra klubb og forbund.

§1

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§2

Organisasjonsmessige tilknytninger:
Drammen CK er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Buskerud Idrettskrets og Norges Cykleforbund (NCF). Drammen CK har sete i Drammen kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§3
Medlemmer:
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelser overfor andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF’s lov §39).
Medlemskap i klubben regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må et medlem i inneværende år fylle 16 år, ha vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden.
Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesak gjelder NIF’s ”Straffebestemmelser om forgåelse”.
§4

Kontingent:
Kontingenten .

§5

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§6

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§7

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§8

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§9

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

§10

Formål:
Drammen Cykleklubbs (Drammen CK/DCK) formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former.

Lisensbestilling

Bestilling av helårslisens for sykling

Dette gjelder dere som skal delta i ritt, og som ønsker helårslisens i stedet for å løse engangslisens pr ritt. (Helårslisens lønner seg dersom du sykler 3 ritt eller mer i løpet av året. Helårslisens har bedre forsikringsdekning enn engangslisens samt at den gjelder også når du trener i gruppe eller trener alene i sykkel-/treningstøy).

Bestilling av lisens bør gjøres minst en måned før du har behov for lisensen, og helst innen 1. mars. Du finner informasjon om lisenser og forsikringsdekning på http://www.sykling.no – les denne informasjon nøye slik at du får en lisens som dekker dine behov.

Det er viktig at alle som løser lisens har betalt/betaler medlemskontingenten til klubben inneværende år, da man MÅ være medlem av klubb for å løse lisens.

Utøver kan også selv registrere overgang til ny klubb gjennom den nye løsningen. Dette gjøres enkelt ved at man løser lisens under den nye klubben. Lisensansvarlig i begge klubber må da godkjenne lisensen før endelig lisensbevis blir utstedt.

Fremgangsmåte for bestilling:

1. Betal medlemskontingent til Drammen CK

2. Benytt denne lenken for å bestille lisens: https://reg.eqtiming.no/SykkelLisens

3. Umiddelbart etter registreringen vil faktura for lisens bli sendt til oppgitt e-postadresse.  NB! Sjekk også søppelpost dersom faktura ikke mottas.

4. Når lisens er betalt, og godkjent av klubben(e), vil du motta e-post som bekrefter at lisens er godkjent.

5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil, som du når på denne lenken https://minside.eqtiming.no/

Dersom du er førstegangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme adresse som når du tegnet/bestilte lisensen. Du vil da få tilsendt en e-post for aktivering av kontoen. På utøverprofilen din kan du foruten å lste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

Gjør også oppmerksom på at du kan velge ditt lisenskort som plastkort m/bilde ved bestilling av lisensen. Dette kan være veldig praktisk dersom du skal ha lisensen med deg på baklomma f eks. Lisens skal forevises ved henting av startnummer på ritt.

Reiseregulativ

Informasjon om refusjon av reise- og rittutgifter for aktive ryttere 2011


Reiseregulativ 2013 for ryttere

Vedtatt på styremøte 20.05.2013

Styret i Drammen CK har utarbeidet følgende regler for refusjon av reiseutgifter (ordinær startkontingent, reise og overnatting) for ryttere i 2013-sesongen

Fremgangsmåte ved refusjon

 • Refusjonsskjema fylles ut og signeres og originalkvitteringer limes på A4 ark.
 • Dersom kilometergodtgjørelse kreves – husk å oppgi fullstendig reiserute
 • Samlet refusjon sendes Drammen CK innen 1. November 2013.
 • Utbetaling vil skje etter 1. November og kun mot innsendte signerte og korrekt utfylt refusjonsskjema vedlagt originalkvitteringer.

Beløpsgrenser

 •  Samlet refusjon for reise- og overnattingsutgifter (eksklusiv startkontingent) for 2013 per rytter er begrenset oppad til kr. 2 000,-
 • km-satsen for bil er kr. 1,00 per rytter og kr. 0,50 per ekstra rytter i samme bil (kompensasjon for ekstra rytter inngår ikke i beløpsgrensen til den enkelte bilfører).
 • Overnatting dekkes med inntil kr. 300,00 per døgn

Drammen CK dekker ikke

 • Etteranmeldingsgebyrer
 • Engangslisenser
 • Heiskort

Generelle forutsetninger for å få refundert reiseutgifter

 • Rytter har betalt aktivt medlemskap til Drammen CK
 • Rytter har løst korrekt lisens hos NCF
 • Rytter bærer korrekt klubbdrakt under ritt
 • Ritt forstås som Norges Cup, NM, UM eller nordisk mesterskap
 • Rytter skylder ikke Drammen CK penger

Forutsetning for å få km-godtgjørelse

 • Samlet reiselengde, dvs. tur/retur, må være over 150 km

Forutsetning for å få refundert overnatting

 • Avstand fra rytters bopel (eller Drammen sentrum) til arrangementet må være over 150 km

Forutsetning for å få refundert startkontingent

 • Rytter stiller til start

Det er et krav til gjenytelse for de som får tilkjent refusjon, at de villig stiller opp på dugnader.

Kriterier for søknad om støtte for sykkelsesongen

Drammen CK kan gi økonomisk støtte til aktive utøvere. Utøvere som får støtte innvilget kan få dekket faktiske utgifter knyttet til trening, relevant utstyr og konkurranser.

Støtte kan gis i følgende tilfeller:

 • Samlinger innland/utland som ledd i treningsarbeidet eller konkurranseforberedelser
 • Konkurranser innland/utland der hotell, reise og rittkontingent ikke dekkes av klubbens ordinære reiseregulativ eller av landslag
 • Utstyr for å fremme treningsstyring
  • Eksempelvis; pulsklokke, watt-treningsutstyr o.l

Det gis ikke støtte til kjøp av bekledning, sykkel eller oppgradering av dens komponenter.

I søknaden skal det fremkomme så nøyaktig som mulig hva den økonomiske støtten skal gjelde. DCK’s styre gjøre en individuell vurdering av hver søknad basert på innhold, relevans til satsing på sykkel og utøverens ambisjoner i sporten.

Søker skal være medlem av DCK hele 2014.

Originale kvitteringer for utlegg må leveres DCK’s leder (post@drammenck.no).

Vil du bli medlem? Bruk vårt skjema og meld deg inn i dag!